DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Försvar mot påkslag mot huvudet backhand

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.
Här måste Du verkligen utnyttja Din höftrotation i försvaret! Du får bara en chans!

Den är också med:
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Självskydd
• som en jigo waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Goshindo) i Karate Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo

Vad är Combatives?

Combatives har börjat att bli en alltmer populär benämning på olika moderna självskyddsprogram och deras organisationer. Ibland används det också oavsett vilken genre av självförsvar/Självskydd man sysslar med, t.ex BJJ Combatives eller Taekwondo Combatives (benämningen i Hosinsool kanske snart utgår?!). Vi är själva med vårt Dokan Självskydd godkända av tex World Combative Federation.

Vad är combatives?
Combatives är egentligen moderna tekniker med basen i ett militärt handgemäng (hand to hand
combat), dvs militära närstridstekniker. Förvisso byggdes många av dessa program upp och
baserades på tekniker från olika Budoarter och Martial Arts (Japan, Korea, Kina, Filippinerna
osv). Ex: US Army Combatives Program.
Efter Andra Världskriget och Koreakriget så började de asiatiska kamparterna alltmer att spridas till väst. Då började egentligen också den stora utvecklingen av olika Combatives Program hos olika västerländska elitförband.

Grundidén och syftet med Combatives jämfört med Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu är ju
en helt annan. Här skall Du på rätt så kort tid lära soldater, några få och enkla tekniker, tekniker
vars ända syfte är att kunna överleva i strid med. Programmet blir ju också något helt annat, då enbart krigets lagar gäller och inte någon civil nödvärnsrätt eller polisiär laga befogenhet.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Hårtag framifrån II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del an dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo.
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

HÅRTAG FRAMIFRÅN

Angreppets syfte:
Genom att dra Dig i håret, så vill angriparen oftast dra Dig ur balans och dra omkull Dig alternativt dra ned Dig för att kunna knäa Dig.

2. Hårtag framifrån med drag= Ude garami

Vi tränar tekniken till:
• till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo

OBS! Bilden visar enbart grundtekniken och inte själva försvarsserien!

Utförande:
• Uke tar grepp i håret med höger hand och drar Dig framåt.
• Ta samtidigt ett ett kort vänster steg fram och blockera med Din högra underarm underifrån mot Ukes underarm, i praktiken en Jodan uke.
• Lägg vänster underarm ovanifrån i Ukes armbågsveck, samtidigt som Du trycker uppåt med Din högerarm, ungefär som om Du fortsätter att blockera upp mot taket.
• Vänster hand greppar nu Din motsatta handled samtidigt som Din höger hand greppar Ukes handled (armflätan), fortsätt framåt och bryt ned Uke med armlåset Ude garami.
• Vänd Dig om och Kamae

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!

DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Försvar mot påkslag mot huvudet forehand

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.
Här måste Du verkligen bryta in med samtidig parad och atemi! Du får bara en chans!

Den också är med:
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Självskydd
• som en jigo waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Goshindo) i Karate Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo

När skall man försvara sig?

Sammanfattningsvis så kan försvaret i randori påbörjas i något av de följande momenten:

  1. Då uke har utfört sitt angrepp, har tagit sitt grepp (statiskt läge)
  2. Angreppet är dynamiskt och pågår i en serie, där tori bryter in så tidigt som
    möjligt
  3. Då uke påbörjar eller tänker påbörja sin attack

Av detta kan man dra slutsatsen, att om man skall träna ett realistiskt självförsvar, så bör man undvika att träna för mycket på det första statiska momentet.
Jämför detta med de olika kampinitiativen (sen) inom Budo: go no sen, sen no sen och sen sen no sen.

Det är oerhört viktigt med ett sunt förhållningssätt vid självförsvar och Ditt eget självskydd.
Självskydd handlar egentligen om allt det Du gör innan det finns ett behov av självförsvar.
Självskydd handlar om att utveckla Ditt eget säkerhetstänkande och att träna upp Din
handlingsberedskap.

Var uppmärksam på omgivningen! Undvik att bli ett lämpligt offer! Kan det finnas flera
angripare? Hur kan Du ta Dig därifrån?

Undvik att hamna i våldssituationer eller onödiga
konfrontationer!
Om det inte går att undvika och Du ändå blir utsatt för våld-TVEKA INTE, FÖRSVARA
DIG!

Tänk på att om Du hela tiden intar en backande hållning (ett flyktbeteende) genom att bara glida
undan, skydda Dig, ducka osv., så kommer Du att förr eller senare bli träffad av angriparen och
därmed själv sluta som ett våldsoffer.
I en självförsvarssituation skall Du också se till att Du själv aldrig hamnar nere i en markkamp.

Självförsvarstekniker

Jigo waza betyder egentligen självskyddsteknik. Dvs, den innebär egentligen mer än bara det rent
tekniska självförsvaret. En mer korrekt benämning på självförsvarsteknik är Goshin Jutsu.
Vi tränar i möjligaste mån alla självförsvarstekniker i rörelse, då uke angriper i rörelse (dynamiska angrepp). Då det behövs skall Du använda Dig av atemi.
En angripare anfaller oftast med flera attacker, man blir alltså utsatt för en serie av angrepp. Detta betyder att Du måste träna på inbrytning! Du måste så tidigt som möjligt bryta in och ta kontroll över händelseförloppet, annars blir Du själv förr eller senare träffad.

Utför Ditt försvar med en attityd och bestämdhet. Vi vill uppnå ett snabbt avslut på angreppet och få kontroll över vår
angripare.
Du skall naturligtvis aldrig glömma av den viktigaste principen, ”att med minsta kraft utnyttja angriparens egen styrka och kraft mot honom själv”.

Tänk på att Du alltid skall ha:
❑ en god balans
uppsikt runt omkring Dig
❑ god kontroll över angriparen

DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Försvar mot krokslag mot huvudet

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.
En teknik som också finns för fungerar som inbrytning mot angrepp med vapen.

Den är med:
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Självskydd
• som en inbrytning i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

1 DAN SVART BÄLTE (shodan) DOKAN RYU JU JUTSU & SPORT JU JUTSUTILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR- RENKO WAZA II

KATAME WAZA (RENKO WAZA):

2. Kote dori

Utförande:
Greppa under ukes armhåla och pressa handleden bakåt. Ta stöd med armen mot Din bröstkorg.

Kote dori betyder handledsgrepp.
Inom andra stilar-arter kan tekniken heta Tekubi gatame eller Kuzure kote gaeshi.